SSF`s Forlag

Tilbud til slægtsforskere!

SLÆGTENs Forlags samlede bogliste, oktober 2015

Ekspedition: Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 8661 0436,
E:blaab@webspeed.dk
Listen her ligger på hjemmesiderne for både SSF og Slægtshistorisk forening for Viborg og Omegn, men blot opdateret tid efter anden.
Kasserer: Lena Sørensen, Løven 28, 3650 Ølstykke, tlf. 4717 5562,
E: sfs.lenas@gmail.com
Cvr-nr.: 16453676, Nordea: reg.nr. 2562, kontonr.6280 476 879.

SLÆGTENs boghandel

Stor nyhed!
*** Eidsviollsmennene – Hvem var de?
Norsk Slektshistorisk Forening har fejret 200-året for vedtagelsen af den norske grundlov 17. Maj 1814 med udgivelsen af et stort værk om de 112 ”eidsvollsmennene”, anetavler – naturligvis også med danske forbindelser, biografier, portrætter, underskrifter og segl.
Værket er på ikke færre end 320 sider i stift bind og koster 495 norske kroner + forsendelse fra Oslo, men med en specialaftale gør, at Slægtens Forlag kan sælge det flotte værk for kun 405 danske kroner + forsendelse fra Viborg! – Spar mere end 100 kr!

*** Rosenkrantz og Norge
Ny bog om bl.a. de adelsslægter af absolut norsk højadel, der indgår på anetavlen for den danske Holger Rosenkrantz (1517-1575) med de mange ”uægte” efterkommere på Hor¬sens-egnen. Slægterne er kritisk behandlet af den norske fag-historiker, Lars Løberg, tidl. formand Norsk Slektshistorisk Forening. Bogen hedder Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571, 107 sider, 200 kr. – Bogen behandler og bekræfter bl.a. afstamningen den norske kong Håkon V’s uægtefødte datter, men afkræfter andre afstamninger, som figurerer på danske anetavler – endnu!

Løse kopier af de uægte Rosenkrantz’ers forslægt fra Dansk Slægtsforsknings slægtsbøger, godt 100 sider, sælges for blot 30 kr.!

“Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610” (af Christian IV og hans søn, den udvalgte prins Christian). – 525 sider, solidt indb., 350 kr.
Tegninger af segl for en lang række bønder, præ-ster og adelige; mange, specielt præster og adelige hav¬de naturligvis forbindelser til Danmark! – Grundig indledning om segl og bomærker, også med gyldighed for danske forhold.

Lærebøger (specielt NYE) og lign.

Slægtsforskerens hvem-hvad-hvor? Af Jørgen Markvad, 128 sider, 4. udg., Forlaget Yduns Æbler 2012, ordinær pris 130 kr., sælges for kun 110 kr., spar 20 kr.!
En opslagsbog, der forsøger at hjælpe i arbejdet med at finde frem til slægtens rødder! – Indehol-der gode kort og ordforklaringer samt masser af praktiske anvisninger – også til brugen af inter-nettet.

Slægtsforskning i ældre kilder. Af Jørgen Markvad, 160 sider, 1. udg., Forlaget Yduns Æbler 2011, ordi-nær pris 140 kr., sælges for kun 115 kr., spar 25 kr.!
En grundigere indføring i slægtsforskningens finur-ligheder, bl.a. med en meget nyttig oversigt over ældre kilder relateret til alle landets herreder – rig¬tig mange henvisninger til litteratur, hjemmesider og lokalarkiver med specielle kopier af kilder, som den lokale befolkning således slipper for at rejse langt til statens arkiver efter!

Find din slægt – og gør den levende. Af Jytte Skaa-ning & Bente Klercke Rasmussen, 392 sider, 2. udg., 2006, Syddansk Universitetsforlag, ordinær pris 248 kr., sælges for kun 220 kr., spar 28 kr.!
”Slægtsforskernes bibel” – den virkelig grundige håndbog!

Slægtsforskerens ABC, en håndbog for alle, som beskæftiger sig med slægtsforskning. Af Jørgen Green & Mikael Green Schmidt, 3. udg., Forlaget Grifo, 2011, 440 sider i stift bind, ordinær pris 248 kr., sælges for kun 235 kr., spar 13 kr.!
Grundig håndbog, der omtaler alle de emner, vi som slægtsforskere er interesserede i. Banebry-dende er det, at oplysningerne er opstillet alfabe-tisk!

Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver. Af Jørgen Green, Forlaget Grifo, 2009, 248 sider, hæftet, ordinær pris 248 kr., sælges for kun 235 kr., spar 13 kr.!
Tidens hovedværk, når talen er om brugen af de nævnte kilder. Lægdsruller kaster lys over sider af vore forfædre, som ikke kan findes andre steder!

Slægtshistorie i Sønderjylland – en vejledning. Af Hans H. Worsøe. 2. reviderede udg. 1999. Oridinær pris 168 kr., sælges for kun 60 kr., spar 108 kr.!

Nyttige opslagsbøger

De nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973. Ved Poul Rasmussen, Kirsten Grande og Carsten E. Thiede, Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland, 1998, 199 sider. Ordinær pris 137,50 kr. sælges for kun 110 kr., spar 27,50 kr.!
Bogen er den praktiske nøgle, der viser til hvilken retskreds alle de jyske sogne fra Skagen i nord til Kongeåen i syd hørte gennem århundrederne.

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver. Ved Bente S. Vestergaard, Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland, 2000, 178 sider. Ordinær pris 100 kr. sælges for kun 90 kr., spar 10 kr.!
Bogen er den praktiske nøgle, der viser hvilke herregårde, der havde gods i alle de jyske sogne.

Hovedgårde og bøndergods nord for Kongeåen 1624-1805 handlet og beskrevet i Viborg lands-tings skøde- og pantebøger, en oversigt over protokollerne og en vejledning i deres benyttelse. Udarbejdet af Harry Christensen og Kirsten Rej-mers, Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørre¬jylland, 2006, 72 sider. Ordinær pris 150 kr. sælges for kun 110 kr., spar 40 kr.!
Vil du have styr på bøndergårde og deres fæstere i 1700-tallet, og godsarkivet er mangelfuldt bevaret, MÅ du arbejde med Viborg Landstings mange skøde- og pantebøger. – Hertil er bogen en god og grundig vejledning.

Tingbøger – TILBUD!
Vil du helt ind på livet af dine forfædre, kommer du ikke uden om laveste retsinstans tingbøger:

Herlufsholm birks tingbog 1616-33 + sagregister, 3 bind/hæfter. Rosenkilde og Bagger/Landbohisto¬risk Selskab. 1954-59 og -79. Tilbud: kun 120 kr.

Aasum herreds tingbog 1640-48 + navne- og sag-registre, 5 bind/hæfter. Rosenkilde og Bagger/-Landbohistorisk Selskab. 1962 og -82. Tilbud: kun 150 kr.

Løgumkloster Birks tingbøger 1631-73. De bevarede tingbøger i uddrag. Sag- og personregister, et solidt bind. Ved Svend Jacobsen, Historisk Samfund for Sønderjylland, 2009. Ordi-nær pris 168 kr., sælges for kun 120 kr., spar 48 kr!

Andet
Magtens besegling. Enevoldsarveregeringsak¬terne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne. Ved Allan Tønnesen. Heraldisk Selskab og Syddansk Universitetsforlag, 2013. Ordinær pris 499 kr., sæl-ges for kun 415 kr., spar 84 kr.
Pragtværk med farvefotos af seglene for bl.a. i hundredvis af ganske almindelige landsbypræster og storbønder fra alle dele af landet.

Christian III og Dronning Dorothea anetavler i Sønderborg Slotskirke. Red. af Peter Dragsbo, udg. af Historisk Samfund for Als og Sundeved, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, 2010. Ordinær pris 100 kr., sælges for kun 90 kr., spar 10 kr.
Præsentation af anetavlerne, der findes på Frede-riksborg Slot, men nu er kopieret og ophængt på tavlernes oprindelige plads i det sønderjyske.

Fotografiportrætter af offentlige og andre løsagti-ge fruentimmere. Samt navneregister til Køben-havns Politis sager vedr. indskrevne fruentimmere 1833-1906. CD udg. af Genealogisk Forlag v/ Peter Wodskou og Gitte Bergendorff Høstbo. Ordinær pris 150 kr., sælges for 100 kr., spar 50 kr.
219 fotos og register til 4.000 politisager.

Fotografiportrætter fra Københavns Politi af kvin-delige forbrydere fra perioden 1894-1896 og 1905-1907. CD udg. af Genealogisk Forlag v/ Peter Wodskou og Gitte Bergendorff Høstbo. Ordinær pris 150 kr., sælges for 100 kr., spar 50 kr.
504 fotos med henvisninger til politisagerne.

Fotografiportrætter fra Københavns Politi af udenlandske og udviste forbrydere. Svenske og norske forbrydere samt nihilister fra perioden 1888-1903. CD udg. af Genealogisk Forlag v/ Peter Wodskou og Gitte Bergendorff Høstbo. Ordinær pris 150 kr., sælges for 100 kr., spar 50 kr.

Fotografiportrætter fra Helsingør Byfoged af mandlige og kvindelige forbrydere fra perioden 1868-1919. CD udg. af Genealogisk Forlag v/ Peter Wodskou og Gitte Bergendorff Høstbo. Ordinær pris 150 kr., sælges for 100 kr., spar 50 kr.
703 fotos af forbrydere, der stammer fra mange andre steder i landet – og fra Sverige.

Fotografiportrætter fra Aalborg Byfoged af mand-lige og kvindelige forbrydere fra perioden 1897-1918. CD udg. af Genealogisk Forlag v/ Peter Wod-skou og Gitte Bergendorff Høstbo. Ordinær pris 150 kr., sælges for 100 kr., spar 50 kr.
1.300 fotos. Universitetslektor Poul Duedahl giver flere eksemplar på de historier, som gemmer sig bag de portrætterede.

Rasmus Christiansen, tegner og maler (1863-1940), en sommergæst i Hjarbæk. Af Ole Utoft, udg. af Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, 2011, 160 sider i stift bind, ordinær pris 150 kr., sælges for kun 50 kr., spar 100 kr.!
Rasmus Christiansen – eller Rasmus X – er kendt for sine landbrugshistoriske tegninger, som har illu¬streret utallige landbrugshistoriske artikler og bø¬ger! – En flot bog, en rigtig lækkerbisken!

Lykkens smedje? Social mobilitet og social stabili-tet over fem generationer i tre sogne i Salling 1750-1850. Af Asbjørn Romvig Thomsen, 391 sider, solidt omslag, udg. 2011 af Landbohistorisk Sel-skab. Ordinær pris 278 kr., sælges for kun 250 kr., spar 28 kr.!
Tre sogne i Salling, Junget, Torum og Selde, danner grundlag for denne ph.d.-afhandling, her i tilrettet bogform. Slægtshistoriske undersøgelser i en lang række kilder kaster lys over de sociale forhold – og ikke mindst ændringer, belyser bondestandens ud-vikling både før og efter de store landboreformer sidst i 1700-tallet. Bogen indeholder masser af nav¬nestof og slægtsforhold fra det nordøstlige Salling.

De danske Landbrug, fremstillet paa Grundlag af Forarbejdet til Christian V.s Matrikel 1688. Af Henrik Pedersen, 1928/1975 af Landbohistorisk Selskab, 487 sider i solidt bind. Ordinær pris 128 kr., sælges kun 75 kr., spar 53 kr.!
Ekstrakt af matriklen 1688 for hele Danmark, dog uden Bornholm og Sønderjylland (nordlige del af hertugdømmet Slesvig). Af kirkebogen ses, at for-fædrene boede i den og den lokalitet i det og det sogn, men var det en enkeltgård, en lille landsby eller en større? Drejede det sig om en stor landsby med 30 gårde er det ikke så mærkeligt, at der synes at være to mænd med samme navn, der fik børn samtidigt. Men var det en enkeltgård eller en meget lille landsby, drejede det sig sikkert om én og samme mand!
Opslag i bogen giver et hurtigt indtryk af stednav-nene i sognet og antallet af ejendomme i lokalite-terne! – Og samme opslag orienterer om stednav-ne i nabosogne, da bogen er opbygget geografisk: ejerlav for ejerlav i sognene.

Bernadotte-ättlingar. Af Ted Rosvall, 2010, 144 sider i stort format, ordinær pris 190 kr., sælges for kun 50 kr.
Udg. i anledning af 200-året for Napoleons marskal Bernadottes valg til tronfølger i Sverige, hvor slæg-ten har været konger siden. Stamfaderens efter-kommere er fulgt frem til nu, ofte med data om de indgiftedes forældre og bedsteforældre! – Bogen afsluttes med 25 anetavler med mindst 5 gene-rationer (16 tipoldeforældre).
Både dronning Margrethes mor, Frederik IX’s Ing-rid, og farfars mor, Frederik VIII’s Louise/Lovisa, samt Christian Xs fætter, prins Axels ægtefælle, Margaretha, tilhørte denne slægt, så efterslægten omfatter mange nulevende danskere med alm. navne som Bilde, Bitsch, Brandstrup, Glarborg, Grønholdt, Lindberg, Lynnerup, Oxvang, Rindom, Rosanes, Rønnow, Tegner, Tengstedt og flere nav-ne med slutningen –sen!

Hendes Majestæt Dronningens 40 års regerings-jubilæum fejredes med et godt tilbud!
Da majestæten fyldte 60, udgav SLÆGTEN bogen Dronning Margrethe IIs forslægt – også de hidtil mindre kendte slægtslinier, af Kristian Lauritsen. Bogen er på knap 400 sider og til 175 kr. Den be-skriver anetavlen i 11 generation (til ane nr. 2047) tilbage til 1600-tallet med diverse tillæg (f.eks. af-stamning fra alm. danske adelsslægter i middelal-deren) og illustreret med 75 portrætter.
Det gode tilbud fortsætter, nu blot 100 kr. og om-fatter også det 90 sider store hæfte, Nutiden og Valdemar Sejr, af Anton Blaabjerg, 2000.

Riddere af Elefantordenen 1559-2009. Af Jørgen Pedersen, Syddansk Universitetsforlag 2009, 472 sider, ordinær pris 560 kr., sælges for blot 485 kr., spar 75 kr.!
Det flotte storværk om elefantridderne, hvoraf dog over en snes var af borgerlig herkomst!

Fortjenstmedaljen 1792-1839. Af Lars Stevnsborg, Ordenshistorisk Selskab 1989, 158 kr., ordinær pris 150 kr., sælges for 100 kr., spar 50 kr.!
Bidrag til biografier for 45 medaljemodtagere.

Nu eneforhandling
Hvem Forsker Hvad – årgangene 1978 (forår), 1984-85, 1995, 1997-2008 med mange indlæg, specielt i tidligere numre! I 2008 har Hans H. Worsøe skrevet om HFH’s første år, og hæftet in-deholder en liste over de personer, der i årenes løb har ydet en stor indsats for publikationen. – Kun 10 kr. pr. årgang! – De to sidste årg., 2009 og -10, til¬sammen dog 30 kr., indeholder vægtige bidrag af redaktøren, Tommy P. Christensen. 2009 en over¬sigt over bibliografiske hjælpe¬midler, så du kan se, om der allerede er skrevet noget om din slægt, og liste over udgivne slægtshistoriske bidrag indkom¬met til offentlige biblioteker 2006-08. I årg. 2010 godt et dusin bidrag omkring slægtsnavne i Dan¬mark. – De to årgange indeholder tillige oplysnin¬ger om baltiske slægter og våben, bidrag om irske og skotske slægtsnavne, klaner og våben.

SLÆGTENs Forlag
Jubilæumstilbud efter udsendelsen af nr. 50 af bladet Slægten: Serien Gemmesider med op-tryk af alle “bevaringsværdige” artikler – et bredt spekter af artikler af slægtshistorisk art – fra bla-dets 33 første numre (1990-2006). I alt 6 hæfter med 430 sider til kun 75 kr.!

2 Slægtsforskere: Lad os hige og søge i bøgerne! (ISBN 87-90331-27-3) 5. udg., 2002, 48 s., 25 kr.
Præsentation af godt 500 titler af den righoldige litteratur for slægtsforskere.

7 Gemmesider – fra nr. 1-10 (1990-94). (ISBN 87-90331-12-5) 88 s., 25 kr.
Genoptryk af ”bevaringsværdige” artikler fra SLÆG-TENs første numre.

8 Nutiden og Valdemar Sejr. Slægtsforskning og Danmarks historie. Af Anton Blaabjerg. (ISBN 87-90331-13-3) 2000, 90 s., 25 kr. – Se ovenst. tilbud!
55 slægtslinjer til nutidens kendte og ukendte: Hans H. Worsøe, advokaten og industrimanden Christian Kjær, tekstilfamilien Damgaard, politiker-familien Dahlgaard, søstrene Dallerup, Poul Hen-ningsen og Sten Hegeler samt mange slægtsforske-re!

10 Litteraturfortegnelse 1980-85. Litteratur for slægtshistorisk interesserede. Personal- og Lokalhi-storie samt Arkivvæsen. Udarbejdet af Ingvar Mu-saeus. (ISBN 87-985050-8-4) 1996, 120 s., 40 kr., nedsat til 25 kr!
Godt 1.000 bogtitler om personalhistorie, lokalhi-storie og arkivvæsen udgivet 1980-85.
12 Voer og Nim samt Nørvang herreder. Uddrag af samtlige bevarede 2.959 skifter i herredernes godser og hospitaler 1716-1850. Af Erik Brejl. (ISBN 87-90331-05-2) 1997, 291 s., 130 kr., nedsat til 100 kr.!
Uddrag med samtlige arvinger. Register over arve-ladere og ægtefæller; en liste over skifternes for-deling på sogne og lokaliteter.

13 Det står skrevet i kirkebøger, skøder, skifter, folketællinger og mange andre arkivalier. Af Jens Peder Skou. (ISBN 87-90331-09-5) 1998, 365 s., 175 kr., nedsat til kun 100 kr!
Fornuftigt bud på, hvordan en slægtsbog (østjysk) kan skrives i kapitler med skildringer af slægts-udviklingen fra fortiden frem mod nutiden.

14 Slægtsforskere: Lad os gøre noget – ved det! (ISBN 87-90331-18-4) 2. udg., 2000, 54 s., 25 kr.
Tanker om formidling og sammenskrivning af slægtsforskningens resultater.

15 Tørrild Herred. Uddrag af de 894 skifter i her-redets godser 1721-1816. Af Erik Brejl. (ISBN 87-90331-16-8) 1999, 88 s., 40 kr., nedsat til 25 kr.!
Som Voer og Nim samt Nørvang herreder (nr. 12).

16 Dronning Margrethe IIs forslægt – også de hidtil mindre kendte slægtslinier! Af Kristian Lau-ritsen. (ISBN 87-90331-19-2) 2000, 392 s., 175 kr. – se ovenstående tilbud til halv pris!
Anetavle i 11 generationer (til ane nr. 2047) tilbage til 1600-tallet illustreret med 75 portrætter. For første gang beskrives samlet så mange af de spe¬cielt mindre kendte aner. – Storkansleren Frederik Ahlefeldt på Tranekær, død 1686, forekommer hele 12 gange! Upåagtede tyske slægtslinjer følges tilbage til danske middelalderslægter som Thott, Gyldenstjerne og Hvide.

18 1900 godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslev-eg-nen 1715-1815. Af Inga Hørdum og Vera Munk-holm. (ISBN 87-90331-22-2) 2002, 320 s., 190 kr., nedsat til kun 100 kr.!
Uddrag med samtlige arvinger af skifterne fra god-serne Frisholt (Ormstrup), Ulstrup, Himmestrup, Viskumgård, Skjern, Karmark og Hagsholm.

19 I alle de riger og lande .… – Anders Fogh Ras-mussen og fortiden! Af Birgit Øskov, Ole Bech Knudsen og Anton Blaabjerg. (ISBN 87-90331-28-1) 2003, 60 s., 25 kr.
Bidrag til en anetavle, der viser, at slægtsforskere MÅ inddrage andre kilder end kirkebøger og folke-tællinger, hvis der skal kastes lys over forslægten.

20 Gemmesider IIA og IIB – fra nr. 11-20 (1995-99) (ISBN 87-90331-31-1 og 87-90331-33-8) 2003, 154 s., pr. stk.: 25 kr.
Genoptryk af ”bevaringsværdige” artikler fra SLÆG-TENs numre fra 11-20.

21 Det står skrevet II samt Slægten Brochmanns Herkomst i ny Belysning. Af Jens Peder Skou (ISBN 87-90331-34-6), 2003, 45 s., 35 kr.
Supplement til nr. 13 med afsnit, der bevis for¬bin-delsen mellem biskop Jesper Brochmann (1585-1652) og kancellisekretær Jesper Brochmann (1488-1562). Forbindelsen gik ikke gennem den yngre Jespers far, Køges borgmester Rasmus Sø-rensen (IKKE en Brochmann!), men gennem mode-ren, Bodil Jacobsdatter!

23 Folketællinger på mikrokort – nummerover-sigt 1787-1890. Ved Peter Kudsk. (ISBN 87-90331-38-9) 2006, 92 s. 30 kr.
Genvej til mikrokort med folketællinger fra sogn og amt.

24 Gemmesider III – fra nr. 21-25 (2000-02) (ISBN 87-90331-40-0) 2007, 84 s., 25 kr.
Genoptryk af de ”bevaringsværdige” artikler fra SLÆGTENs numre 21-25.

25 Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Af Flemming Aa¬gaard Winther. (ISBN 978-87-90331-41-2), 130 sider, 50 kr.
Flere hundrede efterkommere af Lyngaa-præsten Thomas Nielsen Ferslev, død 1623, og hustru Karen Thomasdatter, død 1620, med et væld af rettelser og tilføjelser til Wibergs Præstehistorie vedr. slæg-ter i 16-1700-tallet med navne som Lyngaa, Lyng-bye, Blichfeld, Brasch, Hoslef, Friis, Karmark, Gal-ten, Knap, Sommer og Liime i Jylland, på øerne og i Norge!

26 Gemmesider IV – fra nr. 26-29 (2000-04) (ISBN 87-90331-42-9) 2008, 68 s., 30 kr.
Genoptryk af ”bevaringsværdige” artikler fra num-rene 26-29.

27 Gemmesider V – fra nr. 30-33 (2004-06) (ISBN 87-90331-43-6) 2008, 76 s., 30 kr.
Genoptryk af ”bevaringsværdige” artikler fra Slæg-tens numre 30-33.

28 Himmerlandske herredsfogeder, by – og birke-fogeder samt -skrivere, af Ole Færch, 2011, 276 sider, solidt indbundet. Ordinær pris 190 kr., sæl-ges for kun 100 kr., spar 90 kr.
Gennemgang af disse ”embedsmænd” fra 1400-tallet og frem til retsreformen 1919 med oplysnin-ger om afstamning, koner og børn. Familierelatio-ner før 1750 viser mange forbindelser til egnens kendte bondeslægter, der dannede dynastier som Bloch, Ged, Kjærulf, Kras, Schiønning, Stræt og Winther samt Byrial-slægten fra Rinds Herred med forbindelse til herredsfogeden Chr. Sørensen Te-strup og hans Rinds Herreds Krønike med beret-ning om de Rinds Herreds knaber! – Ægteskaber knytter slægterne sammen mellem Limfjorden i nord og Mariager Fjord med Hobro og Skals Å i syd. – Bogen er en nøgle til slægterne og en inspiration til yderligere undersøgelser i de anførte kilder!

Undervisning!
Flere af hæfterne kan benyttes i til undervisning i slægtsforskning, måske specielt 2 og 14. – For hvem kan undvære håndbøger og andre bøger fra biblioteket? Og hvordan videregives vore fund fra arkivet? – Derfor rabatpriser ved storkøb!

Rabatpriser
for hæfterne 2, 7, 10, 14-15, 19-20A+B og 24: ved køb af 10 og 40 stk. af samme hæfte henholds¬vis 20 og 15 kr.
for hæfterne 23 og 26-27: ved køb af 10 og 40 stk. af samme hæfte henholdsvis 25 og 20 kr.

SLÆGTENs antikvariat – særdeles små priser!
Hvor ikke andet nævnes til følgende stykpriser: Løssalg 30 kr. pr. bog/hæfte, ved køb af 5 stk. 25 kr. pr. bog/hæfte = 125 kr. og ved køb af 10 stk. 20 kr. = 200 kr. – Evt. faste særpriser er tilføjet.
Hertil lægges forsendelsesomkostninger; men disse kan evt. spares ved afhentning efter aftale, enten på privatadressen eller ved besøg på landsarkivet i Viborg.

Vær hurtig – af mange publikationer er der blot et enkelt eksemplar!
* markerer nye titler/større ændringer!

Lærebøger
Haandbog i Slægtsforskning, ved Albert Fabritius og Harald Hatt, 1943, 374 sider, 75 kr.
Grundbog i slægtshistorie, af Hans H. Worsøe, 4. Oplag 1969.

Dansk Historisk Fællesforenings Håndbøger
Stednavne og kulturhistorie, af Kr. Hald, 1976.
Historisk kartografi, af Ib Kejlbo, 1972.
Kronologi, af Herluf Nielsen, 1974.
Danske Indskrifter, af Anders Bæksted, 1968.

Bibliografier
Fortegnelse over dansk slægtslitteratur 1973-1979, af Dorthe Gissel, 1982.
Katalog over Genealogisk Samling, Frederiksberg Kommunebiblioteker, 1944.

Almindelig personalhistorie
Personalhistorisk Tidsskrift: 1887, 2.rk.2. bd., 4 hæfter, 1905, 5.rk.2 bd. (jubilæumshæfte), 1977:2, 1982:1, 1984-85 og 1988-89 komplet, 1992:1 og de fleste hæfter 2001-12. – Pris pr. hæfte kun 30 kr.!
Heraldisk Tidsskrift, hæfte nr. 18, 1968, hæfte nr. 28, 1973 og hæfte nr. 62, 1990.
Heraldisk Tidsskrift, jubilæumsbogen, hæfte 49-50 [heraldiske studier], 1984. Ca. 350 sider, 50 kr.
Sigrid Undsets danske slægt, et brev fra Sigrid Undset til Evald Tang Kristensen, ved Johs. E. Tang Kristensen, 1991.

Biografier
Go’daw, jeg hedder Lars Larsen – Jeg har et godt tilbud! Selvbiografi af Lars Larsen, 2004. Kun 15 kr.!

Slægtsbøger
Slægtsbog over slægten Abrahamsen [Abraham Kristensen, 1821-1908, bosat i Finderup Sogn ved Viborg, og hustru Else Marie Nielsdatter, 1821-1885]. Jydsk Slægtsforskning 1970-71, 178 sider indb. 90 kr.
Slægten Hovborg, efterkommere efter Jens Hov-borg, født 1844 [sidst bosat i Branderup Sogn i Sønderjylland]. Jydsk Slægtsforskning 1970, 90 sider, indb. 50 kr.
Slægtsbog over slægten Kristensen fra Nederhe¬de i Skals [Niels Kristensen, født 1856, og hustru¬er, Ane Marie Andersen, 1851-1886, og Kirsten Moustsen, født 1860, bosat i Skals Sogn ved Vi-borg]. Jydsk Slægtsforskning 1970-71, 111 sider, indb. 50 kr.
Slægtsbog over slægten Uhrskov [Henrik Kri-stensen, 1828-1902, bosat Christianshede i Bor¬ding Sogn, og hustru Ane Kirstine Andersen, 1843-1919]. Jydsk Slægtsforskning 1972, ca. 100 sider, indb. 50 kr.
Slægtsbog over slægten Fonnesbech [Jens Pe-dersen Uhre, 1834-1902, bosat Tanderupkjær i Snejbjerg Sogn, og hustru Jensine Jensen, 1838-1918]. Jydsk Slægtsforskning, 1972. Ca. 150 sider, indb. 75 kr.
Slægten Kaas (Kaasing) [Morten Sørensen, 1807-1879, gårdmand i Hvidsted i Tårs Sogn, og hustru Katrine Marie Kaas, 1804-1861]. Slægts¬arkivet 1985, 228 sider, indb. 115 kr.
Engelbrecht-slægten [Niels Chr. Engelbretsen, 1820-1853, og hustru Kirsten Olesdatter, 1815-1888]. Slægtsarkivet 1984, 397 sider, indb. 200 kr.

Slægten Jens Jensen fra Støttrup, Hvam-Tolle¬strup (Mosegaard), Spanggaard, Støttrup, Væver – Aalestrup. Ved lærer J.C. Krogh, 1954, 159 sider, hft. 125 kr.
Marselis-slægten, blade af dens historie. Af Poul Harris, 1980, 240 sider, hft. 150 kr.
Niels Bloch i Rold og hans nærmeste Slægt, af Aage Brask, 1947, hft. 90 kr.
Slægten Hansen fra Kvolbæk. Omhandler gård-mand i Kvolbæk i Skjød Sogn Hans Jensen, 1792-1875, og hustru Anna Michelsdatter, 1797-1852. Deres forfædre og efterkommere. Slægtsarkivet, 1988. 241 sider, limbd. 120 kr.

Svensk personalhistorie
Afrika-fararna. Om svenskar som utvandrade till Sydafrika. Af Christer Blomstrand, 2008.

Arkivlitteratur
München-samlingen, kong Christiern IIs, dronning Elisabeth med fleres arkiver, vejledende arkivregi-straturer XV, 1969.

Nationalmuseets Danmarks Kirker, Haderslev Amt hæfte 1-7, 9 og 10, Tønder Amt hæfte 1-8, Sønder-borg Amt hæfte 1-6 og Aabenraa Amt hæfte 1-4 (spørg selv efter kirkerne!), stykpris kun 40 kr.!

Gyldendals egnsbeskrivelser (1972-73):
Østjylland fra Skamling til Djurs.

København
Peter Linde: Latinerkvarteret, 1949. Fine streg¬teg-ninger!

Københavns Amt
Gladsaxe Kommune, 1946.

Fyn
Fyns stiftsbog, 1976.
Aarbog for Historisk Samfund for Odense og As-sens Amter, 1928-32 (5 hæfter).
* Albani Kirke & Torv, E. Arentoft, V. Brandt og F. Grandt Nielsen, 1985.

Vendsyssel
Skagens Fortidsminder 1927-1977, jubilæums¬skrift med flotte billeder.

Aalborg Amt
Fra Himmerland og Kjær Herred, årbog udg. af Hist. Samf. f. Aalborg Amt. Årg. 1925-29, 1950-53, 1955-57, 1959 og 1967-68.

Thisted Amt
Nykøbing-borgerne og deres kirke, af Holch An-dersen, 1975. 96 s., indbundet – kun 40 kr.
Min mors slægt, familierne Kappelgaard, Gilling, Lundtoft og Kirkegaard fra Mors og Thy, af Svend Borg (1990’erne).
Thisted i 30’erne, tekst og billeder, 1980.
Thisteds lille Alberti (sagførerne Vestergaard og Pedersen fra Thisted/Vestervig), af Chr. P. Fogt-mann, omkr. 1990.

Viborg Amt
Slægten Würtz/Wirz, til Danmark fra Schweiz via Tyskland. Af Jan Hyllested, 2012, rigt illustret, 28 sider, kun 30 kr.
Kartoffeltyskerne i Resenfelde [Kriegbaum og Harritz]. Af Jan Hyllested, 2003, rigt illustreret, 36 sider, kun 30 kr.
Fra Alheden, lyng, landbrug, plantage. Af Valdemar Andersen, 1975, 160 sider, kun 40 kr.
Viborg Katedralskoles dimittender 1630-1879, v. Sixhøj og Jørgensen, 1968, 40 kr.
Viborg Katedralskoles historie. Af Carl E. Jørgensen, 1960, 30 kr.
Fra Viborg Amt, den amtshistoriske årbog, 1930, -36, -38, -41, -45-46 og de allerfleste årgange 1951-2001 (enkelte i solide biblioteksbind). + specielt re-gister/index 1929-1999.
Skive-bogen, årgangene 1971, -74, -76, -81 og -84.
Viborg Domkirke med Stad og Stift i 800 Aar, af P. Severinsen, 1932 (laset)
Andr. Chr. Krog: Samlede Efterretninger om Viborg, 1779/optr. 1977.
Viborg Smedelaug, af O. Smith, Aa. Philipsen og P.E. Pedersen, 1968.
Viborg Stiftsmuseum og dets bygning [det gl. råd-hus], 1961.
Viborg by fra middelalder til nutid, 1950 (i anl. af en udstilling).
Litteratur om Viborg, udarb. af byhist. Arkiv 1948.
Mønsted Kalkgruber, af Elsa Steen Sørensen, 1982.
Fra gevær til bat, 60 år med SGU (Salling Gym-nastik- og Ungdomsforening), 1985.
Balle Sogn, af Silkeborgegnens historie. Rasmus Mortensen, 1946.

Randers Amt
Randers bys vilkår og artikler 1609, 1965.

Ringkøbing Amt
Tændstikmorderen og 14 andre historier fra Her-ningkanten, af Allan Leth Frandsen, 1998.
Hardsyssels Årbog 1976 og -80.
FRAM 1982-2004, Fra Ringkøbing Amts museer.
Ringkøbing Amts Gymnastikforening gennem femogtyve år, 1930-1955.
Vejle Amt
Kolding studenter indtil 1856, v. Aksel Nellemann og Knud Moseholm. 1988.
Kolding studenter 1935-1959, v. Karen Margrethe Carstens og Knud Moseholm, 1974.

Ribe Amt
Fra Ribe Amt, 1994.
Mark og Montre, Årbog for Ribe Amts museer 2004.

Sønderjylland
Sønderjyske Årbøger, 1964: 2, 1965: 1 og 1968: 2.
Slesvig delt i 75 år, symbiose – konfrontation – naboskab. Grænseforeningens årbog 1995.
Dansk Grænselære, af Claus Eskildsen, 1939.
Konflikt i grænseland, sociale og nationale mod-sætninger i Sønderjylland 1920-33, af Kim Salo-mon.

Turistforeningsårbøger mv.
stykpris kun 15 kr.
Sydøst Jylland, 1930
Danmark øst for Storebælt, 1957.
Limfjorden, 1958.
Danske kirker, 1962.
Sydsjælland og Møn, 1975.
Nordøstfyn, 1976.
Landet omkring Viborg, 1977.
Det yderste Jylland, 1978.

Historie – alm.
”Drømmer jeg – eller er jeg vågen?”, landboliv 1788-1988. Af Annette Hoff & Finn Tuxen-Peter¬sen. Dansk Landbrugsmuseum, 1988.
Fra fortid og nutid, en antologi – i anledning af Dansk historisk Fællesforenings tidsskrift ”Fortid og nutid”s 70 års jubilæum 1984.
Af det nittende Aarhundredes Kultur, fem Afhand-linger, af Adolph Jensen, M. Koefoed, W. Schwa-nenflügel, H. Westergaard, A. Holck, C.N. Starcke – Om befolkningsforhold, tekniske fremskridt, øko-nomisk udvikling, sociale forhold, videnskaben og kulturudviklingen.
1066 Tidsskrift for historie – 47 hæfter fra 16. årg., nr. 5, 1986, og til 30. årg., nr. 1, 2000. – Kun 10 kr. pr. stk.
Journalen, lokal- og kulturhistorisk tidsskrift – 45 hæfter fra nr. 1, 1991, til nr. 3, 2004. – Kun 10 kr. pr. stk.
Årbogen Historie 1970-85 (næsten alle hæfter).
Fortid og Nutid 6 hæfter 1940-48, 1 hæfte 1954, 5 hæfter 1959-62, næsten alle hæfter 1970-2005(1).
Politikens Hvem – hvad – hvor, 1941-87 (næsten samtlige årgange), lidt lasede før 1948.

Danmarks historie
Lademanns Danmarkshistorie: Stenalderen 1-3, Bronzealdren 1-2, Jernaldreen 1-2, Vikingetiden 1-2, af Søren H. Andersen, Poul Otto Nielsen, Jørgen Jensen, Lone Hvass og Frank Birkebæk, 1982-83. – 9 solide bind, samlet pris 150 kr., løse bind pr. stk, 30 kr!
Historisk Tidsskrift, 18 hæfter fra årene 1922-53, fortrinsvis fra 10. og 11. række.
Guldhornenes tydning, forhistoriske billedesym-boler, runerne og den gamle nordiske religion. 1990. Af Finn Rasmussen.
Vort folks historie, af Anton Mikkelsen, 1950. 6 hæfter, kun 50 kr.
Ansgars Levned – af Rimbert, ved P.A. Fenger, 1926.

Kulturhistorie
Vaaben, Nordisk Kultur, XII:B, 1943 (fugtskadet), 20 kr.

Verdens historie
Den industrielle revolution i Middelalderen, af Jean Gimpel, 1978.
Gyldendals Verdenshistorie, af Will. Norvin og Albert Olsen, 1936. bd. 1-4 (ca. 2.400 sider, uind-bundet), kun 100 kr.
Koldings Verdenshistorie, bd. 1-3, 1956.
Kunst und Geschichte, Altertum, af Luckenbach, 1932.
Færøerne
Færøske Fortællere, Foreningen Norden 1968 – med prøver på dansk/færøsk.

Religionshistorie
Den pontifikala liturgin i Lund och Roskilde under medeltiden, af Bengt Strömberg, Lund 1955.
Bibelske billedmeditationer over Joakim Skov-gaards billeder i Viborg Domkirke, af Erik Ågård og Johs. Aagaard, 2001.
Arkæologi
Skalk, 1986-89 (de allerfleste hæfter), pr. stk. kun 5 kr.!

Litteraturhistorie
Henrik Pontoppidan og Georg Brandes, en kritisk undersøgelse. Af Elias Bredsdorff. 1964.

Skønlitteratur
Hieronymus Justesen Ranch: Karrig niding. Ca. 1600, ved Erik Dal, 1664/1962.

HUSK: Hvis ikke særskilte priser er anført ved de antikvariske bøger, så er stykprisen 30 kr. – med mulighed for mængderabat: For hver ekstra 5 bøger, du køber, falder stykprisen med 5 kr.!